ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. ÁLTALÁNOS ADATOK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fitness Kitchen Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.aumrestaurant.com weboldalon (a továbbiakban: ’Weboldal’) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.aumrestaurant.com weboldalon keresztül történik az AUM Natural étterem (a továbbiakban: AUM Natural) vonatkozásában. A Jelen ÁSZF hatálybalépésének napja annak honlapon történő közzététele.

Szolgáltató Adatai:
• Név: Fitness Kitchen Korlátolt Felelősségű Társaság
• Székhely és levelezési cím: 1065 Budapest, Hajós utca 32.
• Ügyfélszolgálat: Telefonon hétfőtől péntekig 9:00-17:00-ig, illetve e-mail útján
• Telefonszáma: 06-30/2057775
• Faxszáma: –
• E-mail cím: info@aumrestaurant.com
• Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-288752
• Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
• Adószám: 25781542-2-42

1.1. A www.aumrestaurant.com weboldalon keresztül történő foglalási megállapodások elektronikus úton megkötött szerződéseknek minősülnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint a foglalási megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

1.2. Szolgáltató a foglalási rendszerével lehetővé teszi, hogy a Felhasználók a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott összegű foglalási díj ellenében a Szolgáltató által üzemeltetett AUM Natural étteremben a szabad asztalok közül asztalt foglaljanak (a továbbiakban: ’Foglalási Megállapodás’). A Foglalási Megállapodás alapján fizetendő foglalási díj összegének megfizetésével kerül az asztalfoglalás véglegesítésre a IV. fejezetben foglaltak szerint.

1.3. A Foglalási Megállapodások tekintetében a jogviszony természetére tekintettel a Kormányrendelet kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

1.4. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató foglalási rendszere más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató foglalási rendszere elérhető.

1.5. Az étterem Weboldalon található étlapja és itallapja valamint az árak a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor a Foglalási Megállapodások előzetes megkötésére tekintettel az étlap és itallap változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés elektronikusan az asztalfoglalásra vonatkozóan jön létre.

1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.8. A foglalási szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elmúlt 18 éves, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  1. FOGLALÁS MENETE

2.1. Az Asztalfoglalás menüpont alatt szükséges kiválasztani a lefoglalni kívánt dátumot és időpontot. Amennyiben egy időpont nem elérhető, a rendszer jelzi, hogy a foglalás nem lehetséges. Elektronikus úton legfeljebb 8 fő részére foglalható asztal, 8 fő feletti asztalfoglalásra kizárólag előzetes telefonos illetve személyes egyeztetést követően van lehetőség.

2.2. A dátum és időpont kiválasztását követően megjelenő ’Fontos Tudnivalók’ az asztalfoglalással kapcsolatban hasznos információkat és a foglalással kapcsolatos további feltételeket tartalmaznak. A ’Tovább’ gombra kattintást követően szükséges megadni a foglaláshoz szükséges személyes adatokat (Név, Telefonszám, E-mail-cím). Az adatok megadásával és a ’Foglalás elküldése’ gomb megnyomásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, a Fontos Tudnivalókban rögzített tájékoztatást és a Weboldalon közzétett Adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

III. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

3.1. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a foglalás bármely szakaszában és a foglalás Szolgáltató részére való elküldéséig a bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a foglalási felületen.

  1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

4.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési szabályzata (Adatkezelési szabályzat) tartalmazza.

  1. FELELŐSSÉG

5.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.2. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat (beleértve a foglalási díj bankkártyával történő fizetését is) során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

5.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

5.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.5. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

5.7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  1. SZERZŐI JOGOK

6.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

6.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálat:
• Központi cím: 1065 Budapest Hajós utca 32.
• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9:00-17:00
• Telefonszám: 06-30/2057775
• E-mail: info@aumrestaurant.com

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
• személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja,
• telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131

Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. rendelkezései szerint.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

8.4. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

8.5. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.6. A biztonságos bankkártyás fizetést az UniCredit Bank biztosítja.

A biztonságos bankkártyás fizetést az UniCredit Bank biztosítja. Az UniCredit Bank vásárlási tájékoztatója az alábbi linken érhető el.

Budapest, 2020. március 25.

Fitness Kitchen Kft.
Kozák László
ügyvezető

aum-natural-logo-white

1065 Budapest, Hajós Utca 32.

Hétfő-Szombat: 10:00-22:00

Vasárnap: Zárva

+36 30 205 7775

info@aumrestaurant.com

AUM RESTAURANT© Minden jog fenntartva!

ÁSZF